VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Dịch vụ lâm nghiệp

FIS báo cáo kết quả xây dựng khung giá rừng tỉnh Hà Tĩnh

Cập nhật ngày:  22/12/2022
FIS Giải pháp quản lý rừng

08.12.2022: Theo quyết định số 580/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh hiện nay có 359.853,1 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 60,1% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó diện tích có rừng là 313.022,8 ha. Diện tích đất quy hoạch phòng hộ 116.135,6 ha, đất quy hoạch đặc dụng 74.501 ha, đất quy hoạch sản xuất là 169.216,5 ha. Diện tích rừng tập trung chủ yếu ở các huyện phía tây như: Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang.

Căn cứ theoThông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng; Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chi Cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng đơn vị tư vấn là công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin lâm nghiệp đã triển khai thực hiện đo đạc, điều tra ngoại nghiệp, tổng hợp, tính toán và đưa lên trình thẩm định cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tư pháp… bản báo cáo thuyết minh khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cùng các văn bản kèm theo.
Theo đó, khung giá rừng được xây dựng cho các loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất là rừng tự nhiên và các loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất là rừng trồng; Đồng thời, xác định cách tính và áp dụng khung giá rừng phục vụ công tác quản lý ngành và sử dụng rừng.

Việc ban hành khung giá rừng là căn cứ tính tiền trong các trường hợp: Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do cháy rừng, thiên tai.