VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Cơ cấu tổ chức

Phân cấp quản lý

* Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc uỷ quyền ký thay các văn bản, báo cáo, hợp đồng theo lĩnh vực được phân công.

* Giám đốc Dự án được Tổng Giám đốc giao phụ trách cao nhất về chuyên môn, nghiệp vụ đối với lĩnh vực được phân công: (1) Điều tra cơ bản lâm nghiệp; (2) Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

* Phòng Hành chính - Kế toán thực hiện công tác hành chính, kế toán và các nhiệm vụ khác được giao. Trưởng phòng Hành chính - Kế toán kiêm kế toán trưởng, được uỷ quyền ký thừa lệnh các văn bản, giấy tờ sau: giấy đi đường, sao y bản chính, giấy giới thiệu, thông báo sau khi được Ban Giám đốc thống nhất về nội dung.

* Phòng Tư vấn Dự án thực hiện công tác hỗ trợ kết nối, xúc tiến tư vấn các chương trình, dự án; công tác đấu thầu, hợp đồng và các nhiệm vụ khác được giao. Trưởng phòng Tư vấn Dự án được uỷ quyền ký thừa lệnh báo giá các sản phẩm, dịch vụ sau khi được Ban Giám đốc thống nhất về nội dung.

* Phòng Triển khai Dự án là đầu mối, phối hợp với các Phòng chuyên môn khác triển khai thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đến triển khai, báo cáo thành quả của chương trình, dự án và các nhiệm vụ khác được giao.

* Phòng Bản đồ - Viễn thám thực hiện các nhiệm vụ về biên tập bản đổ, cơ sở dữ liệu, GIS, viễn thám và các nhiệm vụ khác được giao; hỗ trợ Phòng Triển khai Dự án và các chủ nhiệm công trình về lĩnh vực bản đồ, viễn thám.

* Phòng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (QLRBV & CCR) thực hiện các nhiệm vụ về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng và các nhiệm vụ khác được giao; hỗ trợ Phòng Triển khai Dự án và các chủ nhiệm công trình về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Các giám đốc dự án, giám đốc tư vấn, giám đốc công nghệ, các trưởng phòng khi được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ chủ nhiệm công trình, được ủy quyền giao dịch với chủ đầu tư từ khi khởi động đến khi triển khai, báo cáo thành quả; ký thừa uỷ quyền các báo cáo khởi động, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sau khi được Ban giám đốc thống nhất về nội dung.

Việc ký thay, ký thừa uỷ quyền, ký thừa lệnh được sử dụng con dấu Công ty. Các cán bộ được uỷ quyền ký thay, ký thừa uỷ quyền, ký thừa lệnh chịu trách nhiệm với Tổng Giám đốc về những nội dung mình đã ký.

Phòng Hành chính - Kế toán thực hiện việc quản lý con dấu và văn bản đi, đến.Tìm chúng tôi trên Facebook